POLITYKA COOKIES

Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie. Przeczytaj więcej

REGULAMIN AUKCJI DOMU AUKCYJNEGO ART IN HOUSE

1. Organizatorem aukcji jest Art in House Dom Aukcyjny funkcjonujący w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Art in House Anita Wolszczak wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Gioacchino Rossiniego 15 lok. 9, 03-289 Warszawa, NIP: 8111559097, REGON: 147427598 zwany dalej Domem Aukcyjnym Art in House.

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim przez osobą fizyczną zwaną Aukcjonerem.

3. Przedmiotem aukcji mogą być dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli (w tym, w przeważającej części ich twórców). Zgłoszenie do sprzedaży odbywa się na podstawie pisemnej umowy, która może mieć postać formularza podpisanego przez osobę zgłaszającą i Dom Aukcyjny Art in House.

4. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających do sprzedaży, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.

5. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn. W szczególności, Dom Aukcyjny Art in House odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.

6. Art in House Dom Aukcyjny ma do momentu rozpoczęcia licytacji prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji bez podawania przyczyn.

7. Terminy oraz godziny odbywania aukcji oraz wystawy przedaukcyjnej są ogłaszane na stronie internetowej www.artinhouse.pl. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn.

8. Miejscem odbywania się aukcji jest Warszawa, Al. Jerozolimskie 107 lub inne miejsce wskazane na stronie www.artinhouse.pl.

9. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie www.artinhouse.pl oraz wydawanym w formie papierowej. Opisy dzieł sztuki znajdujące się w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji.

10. W licytacji można brać udział również na podstawie wypełnionego zlecenia licytacji, które umożliwia zgłoszenie udziału telefonicznego lub złożenie zlecenia kupna danego dzieła sztuki z ceną maksymalną. Zlecenie licytacji powinno być wysłane nie później niż na 12 godzin przed rozpoczęciem aukcji na adres aukcje@artinhouse.pl, przy czym jego przyjęcie jest potwierdzane przez Dom Aukcyjny Art in House. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji. Formularz zlecenia licytacji jest dostępny na stronie www.artinhouse.pl oraz w katalogu aukcyjnym.

11. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel Domu Aukcyjnego Art in House kontaktuje się z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła sztuki w imieniu uczestnika. Dom Aukcyjny Art in House nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu telefonicznego z danym uczestnikiem. W przypadku zlecenia kupna z ceną maksymalną Dom Aukcyjny Art in House dokłada starań, by zakupić dzieło sztuki w możliwe najniższej cenie.

12. Cena wywoławcza dzieła sztuki ustalana jest indywidualnie. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

13. Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera – uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zawiera z Domem Aukcyjny Art in House umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.

14. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny Art in House dolicza opłatę aukcyjną w wysokości (z uwzględnieniem podatku VAT) 16% wylicytowanej ceny dzieła sztuki. Dom Aukcyjny Art in House wystawia faktury VAT marża.

15. Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji lub w ciągu 10 dni roboczych od jej zakończenia. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego Art in House o numerze 30 1050 1025 1000 0092 0191 5122. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą.

16. Odbiór dzieł sztuki jest możliwy bezpośrednio po aukcji. Pozostałe dzieła sztuki, które zostały skutecznie nabyte, zostaną dostarczone nabywcy. Dostawa dzieł sztuki w obrębie Warszawy następuje przez Dom Aukcyjny Art in House i na koszt Domu Aukcyjnego Art in House, a poza Warszawę przez podmiot trzeci na koszt nabywcy. Dom Aukcyjny Art in House nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie).

17. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Dom Aukcyjny Art in House podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Wgląd w gromadzone dane osobowe przysługuje jedynie przeszkolonym pracownikom Dom Aukcyjnego Art in House. Dom Aukcyjny Art in House nie przekaże otrzymanych danych jakimkolwiek innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji, w której taki obowiązek wynika z ogólnie obowiązującego prawa).

 


Zobacz stopkę